Βιώσιμη ανάπτυξη στην Σέριφο υπό την αυξανόμενη τουριστική πίεση: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

Νησιωτικότητα και Νέα Προγραμματική Περίοδος”, φάση Α & Β, ΕΕΤΑΑ, Φεβρουάριος 2022- Δεκέμβριος 2022

«Αξιολόγηση, Ανασχεδιασμός και Παρακολούθηση των μέτρων μείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, της συγκράτησης και της συνοχής του πληθυσμού στα νησιά» για την υποστήριξη του Έργου της Γενικής Γραμμ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής”, ΓΓΑΙΝΠ, 100.000€, Μάιος 2019 -Δεκ 2021

«Επικαιροποίηση Ατλαντα ελληνικών νησιών  για την υποστήριξη  του Έργου της Γενικής Γραμμ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής”, ΓΓΑΙΝΠ, 20.000€, Δεκέμβριος 2017- Δεκέμβριος 2018

«Μελέτη τυπολόγησης Ελληνικών Νησιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και καινοτομίας» που εκπονήθηκε από το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου, 2017-2020

«Μέθοδοι Υπολογισμού Ανοιγμένου Νησιωτικού Μεταφορικού Ισοδυνάμου για κατοίκους Ελληνικών νησιών για την υποστήριξη του Έργου της Γενικής Γραμμ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής”, ΓΓΑΙΝΠ, 20.000€, Αύγουστος 2017- Μάρτιος 2018

«Στήριξη και ανάδειξη των πολυνησιωτικών ΑΕΙ ως διεθνών πόλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας» & υπεύθυνος της δράσης για την «Ανάπτυξη Ερευνητικών Δράσεων με αντικείμενο τη νησιωτικότητα», Χρηματοδότηση ΥΕΠΕΘ- ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, 6,2εκ€, Οκτώβριος 2011 – Αύγουστος 2015

«Economic Assessment of a Marine Protected Area’s impact on the sustainability of local development in the Mediterranean, Ερευνα UNEP/Mediterranean Action Plan/Blue Plan, Sept 2011 – Nov 2012, ReportEconomic assessment of a Marine Protected Area’s effects on the sustainable development in the Mediterranean Case study on Zakynthos, in Greece”, p. 47

OBS-EURISLES :The Development of the Islands – European Islands and Cohesion Policy (EURO-ISLANDS)”, ESPON study,  February 2009 –  Εκθέσεις: (a) Inception report, p. 65 + annexes, (b) Interim report, p.88 + annexes, May 2010, (c) Final report, p.288 + annexes (August 2011)

«Μελέτη σκοπιμότητας για την ίδρυση Ελληνικού Νησιωτικού Παρατηρητηρίου-Ε.ΝΗ.ΠΑ», χρηματοδότηση Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2008-2009

«Ερευνα για τη δημιουργία δεικτών νησιωτικότητας – Δημιουργία βάσης δεδομένων Ελληνικών Νησιών», Υπουργείο Αιγαίου, Ιανουάριος 2000-Απρίλιος 2001 

«Ανάπτυξη Νησιωτικού Χώρου», ΥΠΕΘΟ, Ιανουάριος – Ιούνιος 1999, σ. 85 + παράρτημα πινάκων.

«Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ν.Λέσβου», Χρηματοδότηση Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα ΕΑΠΤΑ, Νοέμβριος 1996 – Δεκέμβριος 2000

“Συγκριτική μελέτη των μικρονησιωτικών οικοσυστημάτων στη Γαλλία και στην Ελλάδα στο πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των οικονομικών, ανθρώπινων και περιβαλλοντικών πόρων” σε συνεργασία με το Εργαστήριο Geosystemes του Πανεπιστημίου Bretagne Occidental, χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, Ιανουάριος 1996- Δεκέμβριος 1997

“Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη δημιουργία πλαισίου αναπτυξιακού σχεδιασμού σε μειονεκτικά νησιά του Αιγαίου”, Χρηματοδότης: Υπουργείο Αιγαίου, Οκτώβριος 1995 – Μάιος 1998

Δημιουργία δικτύου EURISLES (κοινοτικό πρόγραμμα RECITE) για τη δημιουργία πιλοτικής βάσης δεδομένων των νησιών της ΕΕ, Ιούνιος 1992 – Ιούνιος 1995